Hjem » Vilkår og betingelser

Aftalevilkår for FTVNet Internet.

Gælder fra 1. januar 2017, medmindre andet fremgår af nærværende vilkår.

Velkommen til FTVNet Internet
Du får her et overblik over de vilkår, som gælder for din FTVNet Internet aftale.

Aftalevilkårene er sammen med de gældende regler og priser, som kan ses på FTVNet.dk, og ordrebekræftelsen grundlaget for aftalen mellem dig og FTVNet.

 

1 GENERALT

1.1     Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til internet fra FTVNet via en fast trådløs forbindelse.

1.2 Tilslutningen til internettet er personlig for abonnenten og dennes husstand og kan ikke overdrages til tredjemand, ligesom abonnenten ikke må give andre adgang til at benytte tilslutningen.

1.3 Aftaleindgåelsen forudsætter, at abonnenten er myndig. Aftalen anses først for endelig indgået, når FTVNet har godkendt aftalen.

1.4 Abonnenten hæfter for enhver forbrug under nærværende aftale.

1.5 Afvigelser fra disse betingelser skal aftales skriftligt mellem FTVNet og abonnenten for at være gyldig

1.6 FTVNet kan til hver en tid overdrage aftalen med dertil knyttede rettigheder og forpligtelser til tredjemand.

1.7 Abonnenten opnår ingen rettigheder over ophavsretligt beskyttede værker, IP-adresse, tekniske løsninger, anlægget, tilslutninger, det af FTVNet leverede udstyr eller andet, med mindre dette positivt fremgår af nærværende aftalevilkår

1.8 Modemmet er konfigureret til den på kontrakten angivne hastighed. Den angivne hastighed er modemmets maksimale hastighed, men kan i nogle tilfælde være mindre på grund af tekniske årsager eller antenneanlæggets kapacitet.

 

2 DEFINITIONER

2.1 Abonnenten betyder den i ordrebekræftelsen anførte person og dennes husstand.  

2.2 Aftale betyder den mellem abonnenten og FTVNet indgåede aftale om tilslutningen. Aftalen består af FTVNet ordrebekræftelse, abonnementsaftale og de til enhver tid gældende aftalevilkår og prisliste.

2.3 Aftalevilkår, betyder ”Aftalevilkår for FTVNet Fast Trådløs” i nærværende version eller sådanne senere versioner. De til enhver tid gældende aftalevilkår findes på hjemmesiden www.ftvnet.dk 

2.4 FTVNet Fast Trådløs er defineret som internetadgang via Fast Trådløs.

2.5 Abonnenten hæfter for betalingen for de ydelser der leveres i henhold til aftalen, også i de tilfælde, hvor der er registreret en særskilt betaler/ opkrævningsadresse eller en særskilt bruger/installationsadresse, som er forskellig fra abonnenten/abonnentens adresse. Abonnenten hæfter også i de tilfælde, hvor brugen af abonnementet overlades til andre.

3 ABONNEMENTET

3.1 Abonnementet tegnes ved henvendelse til FTVNet. Abonnementsaftalen oprettes skriftligt med abonnenten.

3.2 Abonnenten skal ved aftaleindgåelsen give FTVNet oplysning om abonnentens navn og adresse (folkeregisteradresse) samt e-mailadresse. FTVNet kan endvidere kræve oplysning om CPR-nummer til brug for løbende validering af abonnentens oplysninger. Kun myndige personer kan indgå aftale med FTVNet. Virksomheder skal desuden oplyse CVR-nummer.

3.3 De til enhver tid gældende priser kan ses på FTVNet’s hjemmeside eller fås ved henvendelse til FTVNet.  Ændringer i priser kan annonceres  via elektroniske medier, idet dog væsentlige ændringer først kan træde i kraft efter meddelelse til abonnenten.

3.4 En FTVNet Fast Trådløs abonnementsaftale giver abonnenten adgang til internettet, og med hensyn til specifikke prisintervaller for de forskellige abonnementsformer henvises til prislisten.

3.5 Abonnenten er berettiget til at fortryde aftalen under de omstændigheder, der fremgår af forbrugeraftaleloven. Fortrydelse skal ske ved meddelelse herom til FTVNet senest 14 dage efter modtagelsen af ordrebekræftelsen. Fortrydelsesretten gælder dog ikke, hvis abonnenten har givet afkald på fortrydelsesretten og har taget tjenesten i brug før fortrydelsesrettens udløb. I så fald vil abonnenten blive afkrævet et beløb, der svarer til den forholdsmæssige tid, som abonnementet har været i brug før fortrydelsen. Ved fortrydelse skal udleverede produkter returneres for abonnentens regning med almindelig post eller ved aflevering i butikken.

3.6 FTVNet forbeholder sig ret til at foretage kreditvurdering af abonnenten, herunder at indhente kreditoplysninger. FTVNet kan straks eller senere under aftaleforholdet kræve, at abonnenten inden et nærmere angivet tidspunkt stiller sikkerhed for sine forpligtelser i henhold til abonnementsaftalen, når dette er begrundet i abonnentens forhold.

4 ETABLERING

4.1 FTVNet Fast Trådløs forudsætter, at der er tilslutningsmulighed på adressen. Tilslutning til FTVNet Fast Trådløs må ikke påføre FTVNet uforholdsmæssigt økonomisk store omkostninger og endelig vurdering af, om der er mulighed for tilslutning, kan først foretages ved installationstidspunktet.

4.2 Tidspunktet for installation aftales mellem FTVNet og abonnenten. Tidspunktet for installation er med forbehold for forsinkelser der ligger uden for FTVNet kontrol.

4.3 Installation af parabolantenne til modtagelse af fast trådløs, på den i aftalebekræftelsen anførte installationsadresse, omfatter montage af max. 15 meter kabel, indboring af kabel i bolig, fortrinsvis opholdsstue beliggende nærmest ved parabolantennen, montering af router og tilslutning og installation af 1 stk computer. 

4.4 Abonnenten kan anmelde fejl eller driftsforstyrrelser på den til FTVNet oplyste installationsadresse. 

4.5 FTVNet vil hurtigst muligt påbegynde afhjælpning indenfor normal arbejdstid. Såfremt abonnenten begærer fejlafhjælpning, som kan henføres til fejl på kabler eller mangler i abonnentens eget udstyr eller til abonnentens fejlagtige anvendelse af tilslutningen, betales servicevederlag til FTVNet i henhold til gældende takster.

4.6 Før fejlafhjælpning rekvireres bør kabler og stik efterses og tjekkes. Tjek strømtilførslen til modem er ok, afmonter strømmen i 30 sekunder og tilsluttes igen, tjek derefter forbindelsen igen.

4.7 Reklamation over den udførte oprettelse og montering skal reklameres inden for 5 hverdage efter end installation.

 

5 FEJLHJÆLPNING AF FTVNET FAST TRÅDLØS

5.1 Abonnenten kan anmelde fejl eller driftsforstyrrelser til FTVNet på 54 85 03 26. FTVNet vil påbegynde afhjælpning inden for normal arbejdstid uden ugrundet ophold. Såfremt abonnenten begærer fejlafhjælpning, som kan henføres til fejl eller mangler i abonnentens eget udstyr eller til abonnentens fejlagtige anvendelse af tilslutningen, betales servicevederlag til FTVNet i henhold til gældende takster. Hvis det konstateres, at fejlen kan henføres til nedbrud, forstyrrelser eller lignende på transmissionsveje og udstyr hos en anden operatør, videregiver FTVNet fejlmeldingen til denne operatør.

5.2 FTVNet påtager sig intet ansvar for fejl eller driftsforstyrrelser i tilslutningen, som kan henføres til, at abonnenten har anvendt udstyr, som ikke er forsynet med CE-mærket, leveret eller godkendt af FTVNet, eller at abonnenten har foretaget indgreb i tilslutningen.

6 BRUG AF INSTALLATION

6.1 Abonnenten modtager et password til brug for tilslutningen (WIFI adgang). Abonnenten bærer det fulde ansvar for tredjemands kendskab og misbrug af det tildelte password. Abonnenten er selv ansvarlig for, at brugernavne og adgangskoder opbevares på betryggende vis, således at de ikke er tilgængelige for uvedkommende.

6.2 FTVNet udøver ingen kontrol med de data, som passerer via anlægget og tilslutningen og påtager sig intet ansvar herfor. Abonnenten er ansvarlig for at brugen af tilslutningen, samt de data der overføres via tilslutningen, ikke krænker gældende lovgivning, FTVNet eller tredjemand. FTVNet påtager sig intet ansvar for, at tredjemand trænger ind i tilslutningen og destruerer eller ændrer data, ligesom FTVNet ikke er ansvarlig for skader og tab på hard- og software som følge af download af materiale fra internettet.

6.3 Abonnenten er forpligtet til ikke at anvende tilslutningen på en måde, som kan medføre skade eller gener for driften af anlægget, FTVNet eller tredjemand. Abonnenten skal følge FTVNet’s anvisninger på installation og brug af tilslutningen. FTVNet er til enhver tid berettiget til at foretage inspektion af tilslutningen.

6.4 Hvis FTVNet skønner, at abonnenten anvender tilslutningen på en måde, som er til gene for andre kunder, f.eks. ved at abonnenten downloader ekstremt meget, er FTVNet berettiget til at afbryde tilslutningen med øjeblikkelig virkning.

 

7 AFBRYDELSE AF TILSLUTNING

7.1 FTVNet har ret til omgående at afbryde abonnentens tilslutning, såfremt:

7.1.a. Abonnenten på trods af påkrav ikke foretager betaling af skyldige beløb med mindre andet er skriftligt aftalt mellem FTVNet og abonnenten, eller undlader at stille sikkerhed for betaling.

7.1.b. Abonnenten på anden vis væsentligt eller gentagne gange misligholder sine forpligtelser i henhold til aftalen.

7.1.c. Abonnenten portscanner andre computere på internettet eller skaffer sig uautoriseret adgang til systemer tilsluttet internettet (Hacking).

7.1.d. Abonnenten medvirker til at sprede virus. Abonnenten bliver angrebet af Distributed Denial of Service (DDOS). Abonnenten får overtaget sin PC eller server i form af Phishing, hvorved abonnenten kan medvirke til opsamling af private oplysninger.

7.1.e. Abonnenten spreder post, som er uønsket for modtageren (spam, kæde breve eller lign.)

7.1.f. Abonnenten krænker tredjemands ophavsrettigheder ved download, distribution eller lign.

7.1.g. Abonnenten sletter eller forfalsker transmissionsinformationer, herunder IP-adresser eller header information.

7.1.h. Abonnenten udøver chikane mod FTVNet eller FTVNet’s medarbejdere eller          forårsager ved sin adfærd forstyrrelser i FTVNet’s net eller andres net.

7.1.i. Abonnenten gentagne gange overtræder de til enhver tid gældende uskrevne regler for god skik på internettet.

7.2 Abonnenten er uanset afbrydelsen af tilslutningen forpligtet til at betale faste afgifter frem til aftalens ophør. Der vil således fortsat blive opkrævet for abonnement, hvis lukningen skyldes misligholdelse jf. pkt. 7.1.

7.3 FTVNet er berettiget til at opkræve gebyr for genåbningen af tilslutningen, jf. den til enhver tid gældende prisliste.

8 VARSLING

8.1 FTVNet kan ændre disse aftalevilkår med et varsel på 1 måned. Abonnenten har herefter mulighed for at opsige aftalen med et varsel på minimum 14 dage, dog senest med virkning fra det tidspunkt, hvor ændringen træder i kraft.

8.2 Ved væsentlige ændringer vil abonnenten blive underrettet ved en skriftlig meddelelse, enten pr. brev eller efter særlig aftale med abonnenten herom pr. e-mail. Meddelelsen om ændringerne vil tillige fremgår af FTVNet’s hjemmeside. Mindre ændringer af aftalevilkårene, priser m.m. kan meddeles abonnenten med mindst 1 måneds varsel ved annoncering i det, det elektronisk meddelelse direkte til abonnenten via mail.

8.3 Ændringer, der ikke er til ugunst for abonnenten, kan ske uden varsel ved offentliggørelse på FTVNet’s hjemmeside. Ændringer af rent begunstigende karakter, herunder for eksempel generelle nedsættelser af priser eller hastighedsforøgelser, kan derfor gennemføres uden varsel eller offentliggørelse.

9 OPSIGELSE

9.1 Abonnenten kan fra aftalens indgåelse til enhver tid opsige aftalen uden yder ligere omkostninger. Opsigelsesvarslet er løbende måned plus 1 måned.

9.2 Såfremt FTVNet beslutter at ophøre med at udbyde produktet/tilslutningen, kan aftalen opsiges med 6 måneders varsel. Hvis FTVNet’s ret til at udbyde produktet/ tilslutningen inddrages, kan FTVNet opsige aftalen til samtidigt ophør.

10 BETALING

10.1 De til enhver tid gældende priser, afgifter, gebyrer m.m. fremgår af FTVNet’s hjemmeside.

10.2 FTVNet kan på et hvilket som helst tidspunkt i aftalens løbetid begære sikkerhedsstillelse for abonnementsbetalinger.

10.3 Ved aftalens indgåelse kan der opkræves oprettelsesafgift. Abonnementsafgift opkræves normalt forud, og forbrugsafgifter samt øvrige afgifter og gebyrer opkræves normalt bagud. Opkrævningsperioden er kvartalsvis. Der opkræves et betalingsservicegebyr ved tilmelding til Betalingsservice. FTVNet kan opkræve et andet gebyr, hvis betaling ikke sker via tilmeldt betalingsservice.

10.4 Betaling anses for sket, når beløbet er indbetalt i et dansk pengeinstitut inden for betalingsfristen. Sker betaling på anden måde end ved anvendelse af det fremsendte indbetalingskort, skal kunde- og fakturanummer angives.

10.5 Ved forsinket betaling har FTVNet krav på gebyrer samt forrentning af det skyldige beløb med den til enhver tid gældende rentesats i henhold til renteloven.

 

11 ANSVAR

11.1 FTVNet er kun ansvarlig for abonnentens direkte tab og hæfter således aldrig for driftstab, avancetab, tab af data eller andet indirekte tab hos abonnenten.

11.2 FTVNet er kun ansvarlig for tab eller skade som følge af afbrydelser, der kan henføres til FTVNet’s medarbejderes groft uagtsomme eller forsætlige handlinger eller undladelser.

11.3 FTVNet er ikke ansvarlig for fejl, nedbrud eller forstyrrelser som skyldes forhold, der kan henføres til transmissionsfejl, udstyr m.v., der ejes eller drives af andre, eller andre forhold der kan henføres til force majeure.

11.4 FTVNet’s forpligtelser efter denne aftale gælder alene, såfremt opfyldelsen ikke umuliggøres eller gøres urimelig byrdefuld på grund af omstændigheder, der er uden for FTVNet’s kontrol, såsom brand, krig, oprør, strejker, lockout, naturkatastrofer, myndighedspåbud eller lignende, som FTVNet ikke med rimelighed kunne forventes at have forudset ved aftalens indgåelse og ikke uden væsentlige omkostninger kunne have undgået eller overvundet.

11.5 Abonnenten skal holde FTVNet skadesløs for ethvert krav fra tredjemand, som måtte blive rettet mod FTVNet som følge af abonnentens brug af tilslutningen.

11.6 I forbindelse med uvejr tilråder FTVNet, at router afmonteres fra parabolantennen, således at det forebygger skader på hardwaren forårsaget af eventuelle lynnedslag.

12 TVISTER

12.1 Enhver tvist mellem parterne skal forsøges løst i mindelighed. Såfremt dette ikke lykkes, kan parterne indbringe sagen for byretten på det sted, hvor anlægget er beliggende.

13 KLAGEGANG

13.1 Ved uenighed om aftalens overholdelse, herunder om forbruget og den krævede betaling, kan abonnenten klage til FTVNet ApS. Gaabensevej 2, 4800 Nykøbing F. eller mail@ftvnet.dk. Klagen indgives skriftligt, og FTVNet skal senest 14 dage efter klagens modtagelse bekræfte modtagelsen. FTVNet træffer afgørelse i klagen senest 3 måneder efter, at klagen er indgivet. I specielle tilfælde, der kræver særlige undersøgelser, kan der gå op til 6 måneder, før der foreligger en afgørelse.

 

14 BEHANDLING AF PERSONDATA

14.1 FTVNet behandler personoplysninger om abonnenten i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning herom. FTVNet behandler oplysninger om abonnenten med henblik på at kunne foretage korrekt fakturering af denne samt til andre interne, administrative formål, hvorfor abonnentens personoplysninger vil blive anvendt indenfor FTVNet, hvilket abonnenten hermed giver samtykke til.

14.2 Personoplysningerne vil derudover kun blive videregivet til tredjemand, herunder domstole og myndigheder, såfremt videregivelse er påkrævet i lovgivningen, såfremt der er tale om nummeroplysningsdata eller såfremt abonnenten har givet udtrykkeligt samtykke til videregivelsen.

14.3 Abonnenten kan ved udtrykkelig accept heraf på ordreblanketten eller andet dokument give samtykke til, at FTVNet må anvende de af abonnenten oplyste adresser, herunder emailadresse til markedsføring, herunder elektronisk markedsføring, af FTVNet og FTVNet’s underleverandørers tjenester og produkter. Anvendelse af personoplysninger til brug for FTVNet’s markedsføring af tredje mands produkter og ydelser med videre, kræver endvidere abonnentens udtrykkelige samtykke.

KONTAKTOPLYSNINGER

FTVNet ApS
Gaabensevej 2
4800 Nykøbing F.

www.ftvnet.dk

FTVNet Kundeservice

Telefon: 54 85 06 60

mail@ftvnet.dk

Åbningstider:

Hverdage 8.00 - 20.00
Lørdag    10.00 - 12.00

FTVnet.dk, Gaabensevej 2, 4800 Nykøbing F.
Ring 54 85 06 60 alle hverdage 08-20 eller lørdag 10-16
Vilkår og betingelser